Facebook Google YouTube
ITAM Zabrze Dane osobowe
PDF Drukuj Email

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, mając na względzie spełnienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w szczególności art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy że:


I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze.


II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a)     pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b)     pod nr telefonu: (+48 32) 271 60 13

c)     pisemnie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze.


III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z:

a)     wykonywaną usługą, zawartą Umową lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b)     dobrowolną zgodą pozostawioną przez Panią/Pana na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

c)     realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

d)     prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
3. Administrator informuje, iż wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne) znajdzie Pani/Pan wybierając odpowiedni szablon klauzuli spośród zamieszczonych w niniejszej zakładce.


IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa  oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

a)     dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)     sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c)     usunięcia swoich danych osobowych,

d)     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)     przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.


VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.


VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

a)     ustawowym,

b)     umownym, lub

c)     warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.


Klauzule informacyjne:

  1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, osób ubiegających się o zatrudnienie w Łukasiewicz-ITAM, praktykantów oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
  2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego oraz ewidencji wejścia/wyjścia z obiektu.
  3. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów Łukasiewicz-ITAM.
  4. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu niebędących pracownikami Łukasiewicz-ITAM.
  5. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia organizowanego przez Łukasiewicz-ITAM.
  6. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych członków Rady Instytutu Sieci.

 
© 2010 - 2024 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.