BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Dostawa bonów towarowych - ogłoszenie z dnia 17.11.2006

Zamawiający: INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ  ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na zadanie pod nazwą:

Dostawa bonów towarowych dla pracowników ITAM-u w Zabrzu

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.12.2006 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

1) cena  - waga 50%,
2)
liczba punktów sieci handlowej Wykonawcy na terenie woj. śląskiego o wymaganym asortymencie , akceptujących papierowe bony towarowe – waga 50%.

 

Termin związania ofertą: od 24.11.2006 r. do 22.12.2006 r.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego :

 

http://www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ-dostawa_bonow_towarowych.doc

lub na wniosek Wykonawcy, w terminie 5 dni

w Dziale Administracji i Infrastruktury ITAM w Zabrzu,

ul. Roosevelta 118,

tel. 032 271 60 13 fax 032 276 56 08

 

Informacje w sprawie postępowania można uzyskać pod numerem telefonu (32) 271 60 13 w. 140

 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:   Ryszard Luchowski, tel. (32) 271 60 13 w. 140

Ofertę należy złożyć do dnia: 24.11.2006 r. do godziny 10:00 w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu,   ul. Roosevelta 118, pokój 110.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24.11.2006 r. o godz. 10:05 w ITAM-ie w Zabrzu.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • dołączą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

Uwaga: Ogłoszenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zamieszczono na stronie portalu internetowego http://www.portal.uzp.gov.pl pod numerem OWP/2006/11/17 – 1523 566.

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.