BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Dostawa hydraulicznej prasy krawędziowej ze sterownikiem CNC- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.06.2007

Nazwa i adres Zamawiającego:
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania:  Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:   Dostawa nowej hydraulicznej prasy krawędziowej ze sterowaniem CNC o nacisku min. 60 ton, min. długości gięcia 2050 mm z wyposażeniem


Miejsce dostawy:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118

Termin realizacji:      do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

Dostawa hydraulicznej prasy krawędziowej ze sterownikiem CNC- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.06.2007

Oznaczenie sprawy P-08/TT/07

Nazwa i adres Zamawiającego:
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118

Osoby upoważnione do kontaktów:
Ryszard Luchowski   
tel.: 032 271-60-13 wew. 140
fax: 032 276-56-08
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Piotr Sobota  
tel.: 032 271-60-13 wew. 133, 134
fax: 032 276-56-08
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(SIWZ):  http://www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ-dostawa_hydraulicznej_prasy_krawedziowej ze sterownikiem CNC.doc

Rodzaj zamówienia:  Dostawa

Tryb postępowania:   Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:   Dostawa nowej hydraulicznej prasy krawędziowej ze sterowaniem CNC o nacisku min. 60 ton, min. długości gięcia 2050 mm z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej hydraulicznej prasy krawędziowej (CPV:29436100-5)

Miejsce dostawy:
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118

Termin realizacji: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:

  • Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
  • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: prowadzenie przez wykonawcę działalności obejmującej przedmiot zamówienia.
  • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia: wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż 3 lata przed dniem wszczęcia postępowania,co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach:

  • Oświadczenie.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
  • Wykaz wykonanych (zakończonych) dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

Ocena spełnienia w/w warunków:

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, poprzez zastosowanie kryterium ”spełnia/ nie spełnia” tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają w/w wymagania.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Termin składania ofert do:  17.07.2007 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:          17.07.2007 godz. 10:15

Miejsce składania ofert:
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, Sekretariat pok. 110.
 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.