BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Przystosowanie budynku B-4 do zainstalowania nowych maszyn i urządzeń w Instytucie ITAM Zabrze-

Numer ogłoszenia: 118201 - 2007; data zamieszczenia: 13.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM,

ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze,

woj. śląskie,

tel. 032 2716013, fax 032 2765608.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.itam.zabrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przystosowanie budynku B-4 do zainstalowania nowych maszyn i urządzeń w Instytucie ITAM Zabrze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Roboty elekryczne i budowlane w częsci budynku Zakładu Doświadczalnego

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.31.51.00-3, 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

    * Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych o wartości min. 160.000 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami dot. ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Kopie uprawnień budowlanych, kopie zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, kopia świadectwa kwalifikacyjnego E do 1 kV.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ-Przystosowanie_budynku_B4.doc

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

41-800 Zabrze ul. Roosevelta 118, pok.nr.110

cena wersji papierowej - 40,-PLN.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

06.08.2007 godzina 10:00,

miejsce: Instytut ITAM 41-800 Zabrze ul. Roosevelta 118 pok. nr. 110.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.