BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Dostawa Komory Gigahercowej z Falą Płaską GTEM

Numer ogłoszenia: 189597 - 2007; data zamieszczenia: 10.10.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM,

ul. Roosevelta 118,

41-800 Zabrze,

woj. śląskie, tel. 032 2716013, fax 032 2765608.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.itam.zabrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa Komory Gigahercowej z Falą Płaską GTEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Komora Gigahercowa z Falą Płaską GTEM (Gigahertz Transverse Elektromagnetic Cell)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.26.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 25.02.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Prowadzenie przez Wykonawcę działalności obejmującej przedmiot zamówienia.

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1 Oświadczenie.

2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ-Komora_Gigahercowa.doc

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

ul. Roosevelta 118

41-800 Zabrze.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2007 godzina 10:00, miejsce: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ul. Roosevelta 118 41-800 Zabrze Sekretariat pok. nr. 110.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw,

lata 2004-2006, Priorytet 1, działanie 1.4, wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Image Image
 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.