BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDF Drukuj Email

Zabrze: Dostawa aparatury dla Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej ITAM
Numer ogłoszenia: 238350 - 2007; data zamieszczenia: 03.12.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy - P-13/TT/07

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 189549 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2716013, fax 032 2765608.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury dla Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej ITAM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2 zestawy aparatury do badania kompatybilności elektromagnetycznej w laboratorium Instytutu ITAM

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.26.20.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 345000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * TESPOL Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    * Cena wybranej oferty: 303510
    * Oferta z najniższą ceną: 303510 / oferta z najwyższą ceną: 303510
    * Waluta: PLN.

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.