BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Zabrze: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację budynków dla pracowni badawczo-rozwojowych i laboratoriów oraz związane z tym inne roboty przy ul. Roosevelta 118 w Zabrzu

Numer ogłoszenia: 127303 - 2008; data zamieszczenia: 12.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2716013, fax 032 2765608.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itam.zabrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację budynków dla pracowni badawczo-rozwojowych i laboratoriów oraz związane z tym inne roboty przy ul. Roosevelta 118 w Zabrzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt wykonawczy na rozbudowę i modernizację budynków o kubaturze 6350m3 i powierzchni użytkowej 1810m2 dla pracowni badawczo-rozwojowych i laboratoriów oraz związane z tym inne roboty przy ul. Roosevelta 118 w Zabrzu. Zakres zadania obejmuje: wyburzenia budynków B-2 i B-6, przekładkę sieci i instalacji podziemnych i naziemnych, przeniesienie węzła cieplnego, budowę nowego budynku wyposażonego we wszystkie instalacje, budowę dróg wewnętrznych i parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym oświetlenie zewnętrzne, doradztwo w opracowaniu SIWZ na realizację robót i przy udzielaniu wyjaśnień do SIWZ, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, specyfikację wyposażenia pracowni badawczo-rozwojowych i laboratoriów, uzyskanie nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z modernizacją rozdzielnicy głównej Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3. Wykazem nie mniej nie mniej niż 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy budynku o porównywalnej wielkości tj. kubaturze min. 2000m3 i wartości dokumentacji nie mniejszej niż 150.000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
  4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych.
  5. Kopie uprawnień budowlanych w specjalności: architektonicznych bez ograniczeń, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  6. Kopie zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
  7. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ ZP_3 - rozbudowa i modernizacja budynkow.doc

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Dział Administracji i Infrastruktury ul. Roosevelta 118 41-800 Zabrze.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM pok. nr. 110 (sekretariat) ul. Roosevelta 118 41-800 Zabrze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.