BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Zabrze: Modernizacja pracowni badawczych i doświadczalnych w budynku B-4 Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu. Znak sprawy ZP-4/TT/2008

Numer ogłoszenia: 157847 - 2008; data zamieszczenia: 11.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2716013, fax 032 2765608.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.itam.zabrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pracowni badawczych i doświadczalnych w budynku B-4 Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu. Znak sprawy ZP-4/TT/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące modernizacji pracowni badawczych i doświadczalnych w budynku B-4 Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, ul. Roosevelta 118. Zakres robót obejmuje wykonanie: termorenowacji budynku; renowacji dachu izolowanego pianką PUR; wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; remont instalacji centralnego ogrzewania; wentylacji mechanicznej; wymiany rynien, rur spustowych i przyłączy kanalizacyjnych; wymiany instalacji elektrycznej; prac malarskich; wymiany instalacji odgromowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.12.10-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium wynosi: 6.500,00 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy składający ofertę powinni spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy;

2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: prowadzenie przez Wykonawcę działalności obejmującej przedmiot zamówienia.

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia: wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wartość przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 500.000 zł brutto.

4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającymi aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy poprzez: nie zaleganie przez Wykonawcę z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Zaoferowanie ceny, minimalnej gwarancji, terminu realizacji itd.

7. Potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnieniu przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania. Dokument potwierdzający należyte wykonanie - minimum 2 robót wymienionych w powyższym wykazie.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Kopie uprawnień budowlanych. Kopie zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub zaświadczenie, że uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu (albo oświadczenie złożone przed właściwym organem) - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub zaświadczenie, że uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (albo oświadczenie złożone przed właściwym organem) - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Oferta cenowa.

7. Kosztorys ofertowy (opracowany na podstawie załączonych materiałów oraz opisu w rozdz. II SIWZ) oraz zestawienie materiałów. Tabela sumująca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ ZP_4_modernizacja_budynku.doc

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
41-800 Zabrze
ul. Roosevelta 118
Dział Administracji i Infrastruktury pok. 5/B-4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.08.2008 godzina 09:00,

miejsce:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
41-800 Zabrze ul. Roosevelta 118
Sekretariat pok. 110.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.