BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Zabrze: Zintegrowany pakiet programów do tworzenia opisu konstrukcji elektronicznych, projektowania obwodów drukowanych, generacji plików technologicznych.

 

Numer ogłoszenia: 182126 - 2008; data zamieszczenia: 06.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2716013, fax 032 2765608.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.itam.zabrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zintegrowany pakiet programów do tworzenia opisu konstrukcji elektronicznych, projektowania obwodów drukowanych, generacji plików technologicznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa zintegrowanego pakietu (licencji) programów do tworzenia opisu konstrukcji elektronicznych, projektowania obwodów drukowanych i generacji plików technologicznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.24.82.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy składający ofertę powinni spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy

2. Prowadzenie przez Wykonawcę działalności obejmującej przedmiot zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnieniu przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oferta cenowa.

4. Tabela składu oprogramowania i funkcji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ_ZP_5_zintegrowany_pakiet_oprogramowania.doc

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul:Roosevelta 118 41-800 Zabrze Dział Administracji i Infrastruktury pok.nr. 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM 41-800 Zabrze ul: Roosevelta 118 pok. nr.110 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.