BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500 000 PLN na okres siedmiu lat z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla stanowiska cięcia laserowego.

 

Numer ogłoszenia: 203445 - 2008; data zamieszczenia: 29.08.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM,

ul. Roosevelta 118,

41-800 Zabrze,

woj. śląskie, tel. 032 2716013, fax 032 2765608.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500 000 PLN na okres siedmiu lat z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla stanowiska cięcia laserowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcyPLN) na okres 7 lat z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla stanowiska cięcia laserowego o szacunkowej wartości około 1 200 000 PLN

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 84.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Prowadzenie przez Wykonawcę działalności obejmującej przedmiot zamówienia.

3. Zaoferowanie ceny.

4. Formularz cenowy.

5. Projekt umowy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnieniu przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oferta.

4. Formularz cenowy stanowiący wstępny plan spłaty - dla równych rat kapitałowych.

5. Projekt umowy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ_ZP_6_kredyt.doc

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM,

Dział Administracji i Infrastruktury pok. 5/budynek B-4,

41-800 Zabrze,

ul. Roosevelta 118.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.09.2008 godzina 10:00,

miejsce: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM,

Sekretariat pok. 110,

41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118.

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.