BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Zabrze: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500 000 zł na okres siedmiu lat . Nr. sprawy ZP-8/TT/2008

Numer ogłoszenia: 220806 - 2008; data zamieszczenia: 15.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM,

ul. Roosevelta 118,

41-800 Zabrze,

woj. śląskie, tel. 032 2716013, fax. 032 2765608.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.itam.zabrze.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500 000 zł na okres siedmiu lat . Nr. sprawy ZP-8/TT/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500 000zł na okres siedmiu lat z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla stanowiska cięcia laserowego o szacunkowej wartości około 1 200 000zł netto..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Prowadzenie przez Wykonawcę działalności obejmującej przedmiot zamówienia.

3. Zaoferowanie ceny.

4. Formularz cenowy.

5. Projekt umowy..


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnianiu przesłanek udziału w postępowaniu.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oferta.

4. Formularz cenowy stanowiący wstępny plan spłaty - dla równych rat kapitałowych.

5.Projekt umowy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ_ZP_8_kredyt.doc


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM 41-800 Zabrze,

ul. Roosevelta 118

Dział Administracji i Infrastruktury pok.5/B-4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

29.09.2008 godzina 10:00,

miejsce:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118

Sekretariat pok. 110.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.