BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Wyjaśnienia do SIWZ II PDF Drukuj Email

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
na nw. postępowanie

L.dz: 041/TT/1699/2008                    Zabrze, dn. 22.09. 2008 r.

Dot.: postępowania ZP-8/TT/2008 „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500.000 zł na okres siedmiu lat z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla stanowiska cięcia laserowego”

Na mocy art. 38 ustawy PZP wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie (uzupełnienie) SIWZ podanie danych finansowych zamawiającego. W odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców informujemy:

1.    Dla inwestycji nie opracowano Biznes Planu. Informujemy, że źródłem finansowania inwestycji jest przedmiotowy kredyt oraz środki własne. Procentowy udział kredytu bankowego w finansowaniu tego zakupu wynosi ok. 42%.

2.    W załączeniu przesyłamy  Bilans i rachunek zysków i strat za II kwartał 2007 roku.

3.    W skład „Inne krótkoterminowe aktywa finansowe”  na dzień  31.12.2007 wchodziła lokata pieniężna w banku macierzystym.

4.    W skład „Innych przychodów operacyjnych” na 31.12.2006 wchodzą m.in.: przychody tytułu dzierżaw i refakturowania za media, kwota podatku VAT z tytułu rocznej korekty naliczonego podatku VAT z tytułu zakupów inwestycyjnych i innych, przychody z tytułu zorganizowania międzynarodowej konferencji MIT’06, sprzedaż wierzytelności, przychody będące równowartością amortyzacji majątku trwałego zakupionego z otrzymanych dotacji. Natomiast na 31.12.2007 pozycja ta składała się z takich przychodów jak:  przychody z tytułu dzierżaw, refakturowania za media, kwota podatku VAT z tytułu rocznej korekty naliczonego podatku VAT z tytułu zakupów inwestycyjnych i innych.  

5.    W skład „innych kosztów operacyjnych”  na dzień 31.12.2006 wchodzą m.in.: koszty związane z wynajmowanymi pomieszczeniami, reprezentacja poza limitem,  składki członkowskie, wpłaty na PFRON, koszty związane z organizacją międzynarodowej konferencji MIT’2006. Natomiast na 31.12.2007 pozycja ta składa się m.in. z: kosztów związanych z wynajmowanymi pomieszczeniami, składek członkowskich, darowizn, likwidacji  środków trwałych, odpisów aktualizujących należności.

6.    W skład „rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych” w podanych okresach w aktywach wchodzą: rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych z tytułu ubezpieczeń majątku Instytutu, rozliczeń prenumerat czasopism,  podatek naliczony VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, kwoty rozliczanych prac wdrożeniowych zakończonych projektów badawczo-rozwojowych rozliczanych w ciągu 12 miesięcy. Na „rozliczenia międzyokresowe długoterminowe” w podanych okresach składają się kwoty rozliczanych prac wdrożeniowych zakończonych projektów badawczo-rozwojowych rozliczanych w ciągu najbliższych lat.  

7.    W pasywach „rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe” to:  środki trwałe zakupione z dotacji w wartości netto rozliczane w ciągu 12 miesięcy oraz dofinansowania projektów badawczych i rozwojowych a także dotacja podmiotowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej. „Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe” w pasywach to: środki trwałe zakupione z dotacji w wartości netto rozliczane w ciągu kilku lat.

8.    Wzrost rozliczeń międzyokresowych długoterminowych w aktywach wynika z zakończenia prac badawczo-rozwojowych, w których koszty poniesione  na prace wdrożeniowe  sfinansowane ze środków własnych  rozliczane będą  w czasie w ciągu najbliższych kilku lat.

9.    Wzrost z tytułu „należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń” głównie z tytułu podatku VAT wynikającego z rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

10.    Liczba pracowników na 31.08.2008 wynosiła 112 osób.  

Załączniki:
1)    Bilans na dzień 30.06.2007 r. za II kwartał 2007 (aktywa, pasywa)
2)    Rachunek zysków i strat na dzień 30.06.2007 r.

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.