BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Zabrze: Projekt elementu urządzenia medycznego.
Nr sprawy ZP/2/TT/09

Numer ogłoszenia: 96456 - 2009; data zamieszczenia: 08.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM,
ul. Roosevelta 118,
41-800 Zabrze,
woj. śląskie, tel. 032 2716013, faks 032 2765608.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.itam.zabrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt elementu urządzenia medycznego. Nr. sprawy ZP/2/TT/09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie opracowania stanowiącego projekt elementu urządzenia medycznego, w którym z poziomu platformy cyfrowej opartej na mikrokontrolerze ARM, monitorze i klawiaturze steruje się modułem defibrylatora i modułem monitora wraz z oprogramowaniem sterującym pracą tych modułów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.30.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
  2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
  3. Zaoferowanie ceny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie o spełnieniu przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  3. Oferta..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.itam.zabrze.pl/SIWZ/SIWZ_ZP_2_projekt.doc

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
ul. Roosevelta 118
41-800 Zabrze.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.04.2009 godzina 10:00,
miejsce: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
ul Roosevelta 118
41-800 Zabrze
pokój nr. 110 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.