BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

PL-Zabrze: Lasery przemysłowe

2009/S 89-128463

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118,
Kontakt ITAM Zabrze,
Do wiadomości Ryszard Luchowski, PL-41-800 Zabrze. Tel.  +48 322716013.
E-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Faks  +48 322765608.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.itam.zabrze.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Jednostka badawczo-rozwojowa.
Inne: Prace badawcze i rozwojowe.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i zainstalowanie wycinarki do cięcia laserem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Wydział Doświadczalny Mechaniki Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118.

Kod NUTS: PL229 .

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa i zainstalowanie wycinarki do cięcia laserem, przeznaczonej do realizacji operacji: cięcia elementów ze stali węglowej, stali szlachetnej, stopów AL oraz znakowania, grawerowania i trasowania elementów z materiałów jak wyżej (CPV: 38.63.61.10-6 lasery przemysłowe). Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia jakie musi spełnić Wykonawca:
1. Zaoferowanie ceny, minimalnej gwarancji, terminu realizacji itd.
2. Zaoferowanie parametrów technicznych.
Wymagane oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków dotyczących przedmiotu zamówienia: 1A Oferta Cenowa.
2A Tabela Parametrów Technicznych 3A Fotografie, opisy, foldery, prospekty lub inne materiały dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający dokona sprawdzenia i oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń dokumentów potwierdzających ww. wymagania lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie drukowanej dostępna jest w siedzibie Zamawiającego do terminu podanego (w pkt. IV.3.3.) niniejszego ogłoszenia, a w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego do dnia otwarcia ofert.
Termin dostawy - 90 dni od dnia podpisania umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

38636110.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i zainstalowanie wycinarki do ciecia laserem dla ITAM Zabrze, należącej do grupy urządzeń, których wartość zakupu przekracza kwotę 206 000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 118 350,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 90 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wysokość wadium: 10 000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury i spełnienia postawionych warunków.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Wymagane dokumenty: 1.1. Oświadczenie, 1.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - jeżeli dotyczy.
2. Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Wymagane dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy poprzez: nie zaleganie z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wymagane dokumenty: 3.1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającym, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (albo oświadczenie złożone przed właściwym organem) - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.2. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (albo zaświadczenie złożone przed właściwym organem) - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy poprzez: nie popełnienie przez osoby fizyczne, wspólników spółki jawnej, partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej, komplementariuszy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub osoby prawne tj. urzędujących członków organu zarządzającego - przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Wymagany dokument: 4.1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (albo oświadczenie złożone przed właściwym organem) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (tj. dla wszystkich ww. osób) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy poprzez: brak zakazu ubiegania się podmiotu zbiorowego o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wymagany dokument: 5.1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie złożone przed właściwym organem) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa stosowne dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.5.2006 r. (Dz. U. nr 87, poz. 605 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą byś składane. 6.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 5.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6.2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.1. Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 6.3. Ww. dokumenty powinny być wystawione, nie wcześniej niż: w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.a) i 6.1.c) - 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.1.b) - 3 miesięcy przed terminem składania ofert.
6.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 6.3. stosuje się odpowiednio.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów, których złożenie Zamawiający dopuścił w języku obcym.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważnego na dzień otwarcia ofert. Wymagany dokument: Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadanie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez: Wykonanie przez Wykonawcę minimum 50 dostaw w Polsce w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty: 1. Wykaz dostarczonych i zainstalowanych w Polsce wycinarek laserowych w ilości min. 50 szt. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności krótszy to w tym okresie, z podaniem dat wykonania i odbiorców. 2. Załączenia min. 3 dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-3/TT/09.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
19.6.2009 - 10:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 19.6.2009 - 10:15.
Miejsce: Insytut Techniki i Aparatury Medycznej Zabrze ul: Roosevelta 118 pok. 7.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak.
Członkowie Komisji Przetargowej oraz inne osoby zainteresowane (w szczególności składający oferty i bezpośrednio zamawiający).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punktach: III.2.1., III.2.2., III.2.3., niniejszego ogłoszenia, poprzez zastosowanie kryterium: spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty potwierdzające ich spełnienie zostały załączone do oferty i czy potwierdzają spełnianie określonych wymagań. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy).
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art.184).
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 8.5.2009.
 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.