BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Zmiana w SIWZ PDF Drukuj Email

Na mocy art. 38 ust. 4a ustawy PZP
Zamawiający zmienia treść SIWZ na dostawę
i zainstalowanie wycinarki do cięcia laserem
ZP-3/TT/09

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. W dziale III zmienia zapis pkt. a) ust. 2. Nowy zapis brzmi:

Bezpłatna gwarancja i konserwacja oraz upgrade oprogramowania – minimum 12 miesięcy lub 4000 godzin pracy (co upłynie pierwsze) liczona od uruchomienia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem.

Gwarancja obejmuje części zamienne, dojazd i zakwaterowanie serwisanta oraz usunięcie usterki. Dopuszcza się wyłączenie z gwarancji wyspecyfikowanych części zużywających się.

W razie usterki lub awarii należy przystąpić do jej usunięcia w ciągu 2 dni roboczych
i dokonać jej usunięcia w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

2. Dział VIII otrzymuje nowy zapis o treści:

1.      Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą, na podstawie poniższego kryterium, któremu odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

2.      Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (największa ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki art. 93 ust. 1 ustawy.

4.      Oceniane kryteria, ich waga i sposób oceny.

Lp.

Kryterium

Waga

1

Cena

78

2

Gwarancja

10

3

Ocena punktowa parametrów wycinarki

12

 

Lp.

Warunki gwarancji

Ilość punktów

1

12 miesięcy lub 4000 godzin pracy

0

2

Za każdy dodatkowy rok gwarancji

10

3

Za gwarancję bez limitu godzin pracy

10

 

Lp.

Parametry wycinarki

Ilość punktów

1

Materiał obrabiany: stal węglowa o grubości:

8 mm

10 mm

15 mm

20 mm

 

0

15

30

40

2

Obszar wycinania:                                            750 x 1500 mm

1500 x 3000 mm

0

40

5.      Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

                       a)   Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa ceny   PC =  Wc * ( Cmin/Cn )         

Wc                      - waga kryterium

Cmin                  - najniższa zaproponowana cena

Cn                      - cena oferowana przez ocenianego Wykonawcę

                      b)    Wartość punktowa gwarancji ( kryterium 2) jest wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa gwarancji    PG = Wg * ( Gn/Gmax )

 Wg                     - waga kryterium

Gn                      - ilość punktów uzyskanych w rozpatrywanej ofercie

Gmax                 - największa uzyskana liczba punktów

                       c)   Wartość punktowa parametrów wycinarki (kryterium 3) jest wyliczona według wzoru:

Wartość punktowa parametrów wycinarki  PP = Wp * ( Pn/Pmax )

Wp                     - waga kryterium

Pn                       - ilość punktów uzyskanych przez ocenianego Wykonawcę

Pmax                  - maksymalna ilość uzyskanych punktów

Powyższa informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca i należy ją uwzględnić
w przygotowywanej ofercie.

 

Z poważaniem

Dyrektor

Dr inż. Adam Gacek

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.