BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Rozstrzygnięcie protestu PDF Drukuj Email

Zabrze, 15 lipca 2009r.

 

 

Instytut Technikii  Aparatury Medycznej ITAM

Ul. Roosevelta 118

41-800 Zabrze

(nazwa i adres Zamawiającego)

 

ABPLANALP Sp. z o.o.

Ul. Marconich 11/10

02-954 Warszawa

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

Znak: ZP-4/TT/09                                                                                                                L.dz.: 1161/2009

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie:

przetargu nieograniczonego na    „Dostawę i zainstalowanie wycinarki do cięcia laserem”.

W ww. postępowaniu w dniu 10.07.2009 r. został złożony protest przez:

1) ABPLANALP Sp. z o.o.   02-954 Warszawa   ul. Marconich 11/10

W proteście Wykonawca wskazał, że w SIWZ wymagania w pkt. 6; 6.1.; 6.2. rozdział VI.A) określone zostały z naruszeniem przepisów Pzp tj.: art. 7 ust. 1 ustawy; art. 22 ust. 2 ustawy;
art. 36 ustawy oraz § 1 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 183 ustawy z dnia 24.01.2004 r. Pzp (Dz. U.
z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), postanowił protest oddalić w całości.

UZASADNIENIE

I.   dotyczy rozdz. VI  SIWZ pkt. 6 i podpunkt 6.1. tabeli wymagań

Przedmiotem protestu jest wymaganie w pkt. 6 podpunkt 6.1., aby Wykonawca wykonał
w Polsce min. 50 dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia. Zgodnie z pkt. 1.1.i) rozdz. II chodzi o 50 dostaw wycinarek laserowych jednego producenta, ale nie koniecznie jednego typu.

Wprowadzenie tego wymagania uzasadnia się następująco:

1.      Zamawiający pragnie zabezpieczyć dostawę wycinarki laserowej o dobrych i sprawdzonych na rynku, powszechnie uznanych za korzystne, parametrach.

2.      Wycinarka laserowa jest skomplikowaną maszyną wymagającą obsługi serwisowej. Jakość obsługi serwisowej ma decydujące znaczenie dla zachowania ciągłości pracy maszyny, wpływa na stopień jej wykorzystania, co ma znaczenie logistyczne i ekonomiczne.

3.      Producent wycinarek laserowych posiadający w Polsce dużą ilość zainstalowanych
i pracujących wycinarek laserowych gwarantuje w dużo większym stopniu sprawną, szybką obsługę serwisową, opartą w pewnym stopniu o własne magazyny części zamiennych, niż producent, który dużej ilości zainstalowanych w Polsce wycinarek laserowych nie posiada.

4.      W Polsce zainstalowanych jest co najmniej kilkaset wycinarek laserowych. Wymaganie, aby dostarczona wycinarka pochodziła od producenta posiadającego co najmniej 50 instalacji nie jest więc zbyt wygórowane. Według naszej wiedzy, wymaganie to spełnia wielu producentów.

5.      Aby zapewnić w znacznym stopniu, że Wykonawca zaoferuje wycinarkę laserową gwarantującą uznaną powszechnie przez rynek jakość wyrobu i obsługi serwisowej postanowiono wprowadzić do SIWZ zapis przytoczony na wstępie.

Zamawiającemu chodziło o wprowadzenie warunku, który by zabezpieczał spełnienie wymagania jakości. Uznano, że warunkiem tym może być liczba zainstalowanych w Polsce wycinarek laserowych jednego producenta, ale nie koniecznie jednego typu. Wybrano liczbę 50 jako tę, która zdaniem Zamawiającego gwarantuje spełnienie oczekiwań wobec jakości wycinarki laserowej, a zwłaszcza obsługi serwisowej.

Równie dobrze mogła by to być inna znaczna liczba np. 40 lub 60. Ale z całą pewnością nie chodziło o liczbę małą np. 5, bo wtedy wymaganie to traci swój sens.

II.   dotyczy rozdz. VI SIWZ pkt. 6 i podpunkt 6.2. tabeli wymagań

Przedmiotem protestu jest ilość 3 dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. Protestujący proponuje ograniczenie ilości do 2 dokumentów. Pomiędzy liczbą 2 i 3 nie ma istotnej różnicy. Ponadto przy wymaganej dużej ilości dostaw wymaganie to jest bardzo łatwe do spełnienia.

III.   Po przedstawionej argumentacji z pkt. I i II uzasadnienia wniosek o wydłużenie terminu do składania ofert o 30 dni jest automatycznie bezzasadny.

Ponadto w SIWZ rozdz. II i III postawiliśmy inne warunki zabezpieczające nas przed nietrafionym zakupem np.:

- producent wycinarki musi być producentem źródła laserowego,

- usunięcie usterki lub awarii: należy przystąpić do usunięcia w ciągu 2 dni roboczych i dokonać naprawy w terminie 5 dni roboczych.

Te wymagania jednocześnie zapewniają wysoką jakość dostawy.

Podsumowując stwierdzamy, że wydając tak duże pieniądze publiczne, nasze wymagania co do jakości dostaw, zabezpieczenia serwisu i osiąganych parametrów są prawidłowe i nie naruszają przepisów prawa podanych w proteście tj. art. 7 ust. 1 Pzp; art. 22 ust. 2 Pzp; art. 36 Pzp oraz § 1 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, co upoważnia do rozstrzygnięcia protestu jak na wstępie.

 

POUCZENIE

Od niniejszego rozstrzygnięcia można wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania, przekazując jednocześnie jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 184 ustawy).

 

 

DYREKTOR
Dr hab. inż. Adam Gacek

 

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.