BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Konkurs na stanowisko dyrektora ITAM 2015 PDF Drukuj Email

Rada Naukowa

Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

 

 

[Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.2010.96.618 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U.2010.215.1412)]

 

I.    Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

1) posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;

2) korzystanie z pełni praw publicznych;

3) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

5)   niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6)   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

II.    Wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego oraz w zarządzaniu zespołami pracowniczymi:

1)   doświadczenie zawodowe w instytucjach naukowych,

2)   doświadczenie w zarządzaniu projektami,

3)   znajomość podstaw prawnych, zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, w oparciu o które działa instytut badawczy,

4)   predyspozycje do kierowania instytutem badawczym.

 

III.  Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1)   informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;

2)   koncepcji rozwoju Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;

3)   poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie;

4)   oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM:

  • Statut Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM,
  • Regulamin Organizacyjny Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM,
  • Sprawozdanie z realizacji planu zadaniowo-finansowego za rok 2014,
  • Bilans za 2014 rok wraz z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym,

będą dostępne do wglądu w Dziale Organizacji i Zarządzania Instytutu, w godzinach 730-1530, od dnia ogłoszenia konkursu do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. III ppkt. 1 i ppkt. 3-6.

Zgłoszenia należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora ITAM", osobiście w siedzibie Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, w Dziale Organizacji i Zarządzania, pod adresem: ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, pok. 613, 614.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Rzeczpospolitej dnia 27.03.2015r.

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.